Over Stichting
Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK)

Stichting OOK staat voor Optimale Ondersteuning bij Kanker en is voortgekomen uit de Roparun. Wij vinden dat de kwaliteit van leven van mensen met kanker aanzienlijk vergroot kan worden door hen op het juiste moment de juiste ondersteuning over niet-medische vraagstukken te bieden. We zijn erkend zorgverlener.

Wij verbinden zorgverleners, specialisten, oncologische patiënten en naasten met elkaar op het gebied van niet-medische zorg en ondersteuning. Zo stimuleren wij het tot stand komen van een optimaal netwerk rondom ieder mens met kanker en hun naasten. OOK Diensten B.V. is 100% dochter van Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker. Alle gelden uit OOK Diensten B.V. komen ten goede aan Stichting OOK.

Vanuit deze visie stelt Stichting OOK zich het volgende ten doel:

“Mensen met kanker en hun naasten

op het juiste moment de juiste ondersteuning

op het niet-medische vlak bieden.”

anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Kamer van Koophandel: 50684124
RSIN: 822878197

Medewerkers

Suzanne van Atten

Ondersteuningsconsulent

Anne-Marie Bart

Manager Onderzoek & Kwaliteit

Esmée Berkelaar

Online medewerker Marketing & Communicatie

Astrid Cooiman Stichting OOK 600x600

Astrid Cooiman

Medewerker Service Team

Bart Diederen, directeur Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

Bart Diederen

Directeur

Jolanda Roos

Ondersteuningsconsulent

Linda Spierenburg

Linda Spierenburg

Manager Bedrijfsvoering & Fondsenwerving

Ingrid Steenkist

Ondersteuningsconsulent

Krystle Stok

Manager Relatie & Samenwerking

Louise Ouwerkerk Stichting Optimale Ondersteuning bij kanker

Louise Ouwerkerk

Financiële administratie

Raad van Toezicht

Jacob Hoogenboom (voorzitter)
Cees van Dijk (secretaris)
Frans Wietzes (penningmeester)
Engelien Geerdink Officier
Wilbert Louwers
Peter den Ridder

Directeur/bestuurder Stichting OOK
Bart Diederen

De beloning van de RvT-leden geschiedt binnen de beloningsleidraad,
welke is beperkt tot een onkostenvergoeding en minimale vacatiegelden.

Voor het beloningsbeleid voor de directie en personeel zie CAO Zorg & Welzijn.

Help ons om te kunnen blijven helpen

Ruim tien jaar geleden is Stichting OOK ontstaan als initiatief met een startkapitaal afkomstig van Roparun. Missie was en is er voor te zorgen dat alle mensen met kanker in Nederland de juiste ondersteuning op het juiste moment krijgen.

Om die missie te realiseren is stapsgewijs een mooi en innovatief concept voor ondersteuning ontwikkeld. Dat concept bestaat uit drie onderdelen:

Er is in Nederland een breed aanbod is van ondersteuning bij kanker, maar dit bereikt de mensen met kanker en hun naasten niet of nauwelijks. Zowel patiënten als hun naasten (en vaak ook zorgprofessionals) zijn op dit gebied onbewust onbekwaam. Het magazine bevat goede informatie over alle aspecten waar de mens met kanker mee te maken krijgt als hij ziek wordt. Zodat hij zich bewust wordt van die aspecten en weet dat er mogelijkheden zijn om hulp te krijgen.

De rol van ondersteuningsconsulent is door Stichting OOK ontwikkeld; het is een oncologie geschoolde professional die de mens met kanker en zijn naasten pro-actief en preventief helpt om te kunnen leven met kanker en een nieuwe balans in zijn leven te vinden. Hij geeft informatie, brengt met de cliënt in kaart welke behoefte die heeft en helpt om goede oplossingen te vinden. Vanaf de diagnose tot na de behandeling.

Uiteindelijk doel is om mensen met kanker concreet te helpen, vanuit OOK of vanuit reguliere zorgorganisaties. Stichting OOK heeft eigen ondersteuningsconsulenten in dienst die deze hulp bieden. En daarnaast hebben wij een online omgeving ontwikkeld van waaruit de hulp op een innovatieve, efficiënte en op de patiënt gerichte wijze wordt aangeboden.

Op naar duurzame financiering

Een innovatie kan pas blijven bestaan als er duurzame financiering voor is. En alleen dan kan die breed uitgerold en toegepast worden in Nederland. We zien dat hiermee goede stappen worden bereikt, in onze omgeving en door ons zelf. Op steeds meer plekken leeft ‘ondersteuning bij kanker’. Maar we zijn er nog niet. Het magazine ‘Leven & kanker’ zal naar verwachting snel kunnen bestaan op basis van opbrengsten van advertenties. Voor de opleiding tot ondersteuningsconsulent wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht; het aantal deelnemers moet de komende jaren verder groeien. De ondersteuning van cliënten zal als service via zorgorganisaties aan de patiënt worden aangeboden; een goede vergoeding hiervoor is nog een issue, maar de belangstelling daar voor groeit. Wilt u meer lezen over de financiële situatie van Stichting OOK en OOK Diensten BV, raadpleeg dan de jaarverslagen!

Er is perspectief

Het is onze inschatting dat we nog een aantal jaren nodig hebben om er voor te zorgen dat daadwerkelijk alle mensen met kanker deze hulp standaard krijgen. En om als organisatie tot een kostendekkend verdienmodel te kunnen komen. Vandaar dat we u vragen ons, en daarmee de mens die leeft met kanker, te helpen!

Bekijk het beleidsplan en de jaarverslagen van Stichting OOK

Zie de jaarverslagen van Stichting OOK voor de financiële verantwoording,
het beloningsbeleid en een verslag van uitgeoefende activiteiten.

Bekijk het formulier ‘Publicatieplicht Zorginstellingen 2022‘ van de Belastingdienst.