De ondersteuningsconsulenten
van het Antoni van Leeuwenhoek

De ondersteuningsconsulenten van
Erasmus MC afdeling Hematologie

De-ondersteuningsconsulenten-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker-PATIO-Erasmus-MC

De ondersteuningsconsulenten van
Stichting OOK en PATIO

Wij proberen jou zo goed mogelijk te helpen bij zorgen of vragen over het coronavirus. Bel met een ondersteuningsconsulent tijdens het telefonisch spreekuur of lees hier het antwoord op veelgestelde vragen over corona en kanker.

Telefonisch spreekuur ondersteuningsconsulent
in coronatijd

010 292 36 10

Maandag & woensdag t/m vrijdag: 10:00 – 12:00 uur
Dinsdag: 12:30 – 14:30 uur

Ondersteuning voor jouw patiënten

Met OOK Diensten helpen wij zorgverleners en -instellingen in heel Nederland om hun oncologische patiënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Want het is vaak lastig voor hen om de juiste hulp op het juiste moment te vinden, ook na de ziekenhuisperiode. Wij helpen u om uw patiënten in die behoefte te voorzien. Dat doen wij o.a. met de opleiding tot ondersteuningsconsulent, detachering en advies. En met de online omgeving ‘Mijn OOK’. Zodat uw patiënten optimale ondersteuning bij kanker krijgen, op álle onderwerpen. Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op!

Advies-Optimale Ondersteuning bij Kanker OOK

Advies en begeleiding
voor zorginstellingen

Wij adviseren en begeleiden oncologiemedewerkers en directies van zorginstellingen bij het opzetten en integreren van niet-medische ondersteuning voor oncologische patiënten. Dit doen wij op een laagdrempelige manier en resultaatgericht. Met begeleiding die is afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Vraag ons gerust naar de kosten en mogelijkheden!

Advies-Optimale Ondersteuning bij Kanker OOK

Opleiding en detachering
van ondersteuningsconsulenten

Ondersteuningsconsulenten adviseren en begeleiden mensen met kanker en hun naasten bij allerlei niet-medische zaken rondom kanker. Wij leiden medisch personeel op tot ondersteuningsconsulent met een volwaardige opleiding. Zodat uw medewerkers daarna zélf deze extra ondersteuning aan uw patiënten kunnen geven. Ook detacheren wij ondersteuningsconsulenten vanuit OOK Diensten.

Online begeleiding
via Mijn OOK

Mijn OOK is een beveiligde online omgeving waar uw patiënten gratis terecht kunnen voor informatie, persoonlijk advies en begeleiding.
Zij kunnen hier ook contact leggen met een ondersteuningsconsultent van OOK. Wijs uw patiënten op Mijn OOK, voor extra ondersteuning bij alle niet-medische zaken rondom kanker. Dat kan eenvoudig door gratis een set informatiekaarten aan te vragen:

QuickScan,
een inventarisatie

Met een QuickScan krijgt u inzicht in de ondersteunende zorg vanuit uw zorginstelling aan oncologische patiënten. OOK onderzoekt voor u hoe patiënten en professionals deze zorg ervaren en hoe de aansluiting verloopt
naar de eerste lijn en de oncologische revalidatie. Een waardevolle evaluatie om
uw oncologische zorg te optimaliseren en uw patiënten nog beter te begeleiden.

De ondersteuningsconsulent Stichting Optimale Ondersteuning bij kanker

De
ondersteuningsconsulent

Gespreksinstrument
OOK Canvas

QuickScans

OOK Trainingen -Optimale Ondersteuning bij Kanker Diensten

Trainingen

Samenwerken met ziekenhuizen

In ziekenhuizen werken wij samen door middel van de Ondersteuningsconsulent. Dit is een oncologieverpleegkundige van het ziekenhuis, die wordt opgeleid om patiënt en naaste(n) te begeleiden bij het “leven met kanker”.

Wil je meer informatie over deze manier van werken? Neem contact op met Anne-Marie Bart of download meer informatie over de Ondersteuningsconsulent.

“ Ik heb geleerd door te vragen naar wie er helpend zijn in de eigen omgeving. Vaak is dat al voldoende. Een patiënt zei laatst: ‘Vind je dat echt? Dat heb je nooit verteld!’ Als ondersteuningsconsulent geef je ook het woord aan de partner.”

“ De rol van ondersteuningsconsulent geeft meer diepgang in mijn beroep als verpleegkundige. Je hebt meer de tijd om het te hebben over emoties en het leven wat patiënten leiden.”

Hoe voer jij het gesprek over de gevolgen van kanker?

OOK Canvas is een methodiek om een gericht en gestructureerd gesprek te voeren met mensen met kanker over hoe zij kunnen omgaan met de gevolgen van kanker op hun leven. Het Canvas is ontwikkeld vanuit de behoefte van zorgverleners aan een geïntegreerd, toepasbaar gespreksinstrument die nog beter aansluit bij de belevingswereld van mensen met kanker en hun naasten. Lees hier meer over de gebruikersvoorwaarden.

QuickScans

Het is mogelijk om een QuickScan te laten uitvoeren in een ziekenhuis. Stichting OOK voert deze QuickScans uit bij geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Met deze QuickScan krijgt een ziekenhuis zicht op:

  • hoe de ondersteunende zorg wordt aangeboden aan oncologische patiënten,
  • hoe patiënten en zorgprofessionals deze zorg ervaren en
  • hoe de aansluiting verloopt naar de eerste lijn en de oncologische revalidatie.

Wil je meer informatie over de werkwijze van de QuickScan? Stuur dan een mailtje naar Anne-Marie Bart.

Trainingen voor zorgprofessionals in de oncologie

OOK Diensten verzorgt trainingen, coaching en intervisie voor zorgprofessionals in de oncologie waaronder ondersteuningsconsulenten. Het doel is om de deskundigheid van de ondersteuningsconsulent te bevorderen en aan te vullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast staat centraal dat de ondersteuningsconsulenten leren van en met elkaar.

De intervisie-bijeenkomsten worden uitgebreid met nieuwe ondersteuningsconsulenten vanuit andere ziekenhuizen.

CRKBO_Instelling OOK Diensten

Veelgestelde vragen

Zorgverleners

OOK is er voor alle mensen met kanker, maar ook voor hun naasten.

Stichting OOK legt de nadruk op vragen die niet medisch van aard zijn. Bijvoorbeeld: Hoe ga ik om met de diagnose? Hoe vertel ik het mijn kinderen? Wat kan ik van mijn werkgever verwachten? Andere onderwerpen zijn acceptatie, rouwverwerking etc., maar ook een luisterend oor als de patiënt of naasten even hun verhaal kwijt wil.

Voeding & Spijsvertering | Veranderingen in/aan het lichaam | Een goed afscheid | Gedachten & Emoties | Zingeving | Relaties & Omgeving | Kinderen | Actief leven | Voorzieningen & Regelgeving | Energie & Bewegen

Als zorgverlener kun je iemand verwijzen naar de online omgeving Mijn OOK (zie ook ‘Ik zoek ondersteuning’.) Hier kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht bij een ondersteuningsconsulent met vragen over allerlei onderwerpen:

Voeding & Spijsvertering | Veranderingen in/aan het lichaam | Een goed afscheid | Gedachten & Emoties | Zingeving | Relaties & Omgeving | Kinderen | Actief leven | Voorzieningen & Regelgeving | Energie & Bewegen.

Daarnaast kan men zelf aan de slag gaan met modules, een dagboek bijhouden en informatie vinden in een bibliotheek.

Er zijn geen kosten verbonden voor het gebruik van Mijn OOK.  Voor doorverwijzing naar de psycholoog is een verwijsbrief van de behandelend arts of huisarts nodig. Vergoedingen voor haarwerken, pedicure en diëtiste of andere zorgverleners zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar.

QuickScan

Een QuickScan is bedoeld als inventarisatie van de huidige stand van zaken binnen een ziekenhuis op het gebied van ondersteunende zorg. Daarbij wordt zowel gekeken naar het aanbod vanuit het ziekenhuis als de verwijzing en samenwerking met de eerste lijn.

Het ziekenhuis maakt een keuze voor maximaal 2 zorgpaden waarop de QuickScan wordt toegepast. Als eerste activiteit wordt een enquête uitgezet onder patiënten van de gekozen zorgpaden. Patiënten en zorgprofessionals worden daarna geïnterviewd over hun ervaring met ondersteunende zorg. Als het ziekenhuis dat wenst, worden ook wijkverpleging en/of huisartsen meegenomen in deze gesprekken. De bevindingen van enquête, interviews en beschreven zorgpaden worden besproken in een focusgroep met patiënten en zorgprofessionals.

Stichting OOK vraagt voor de uitvoering van de QuickScan een onkostenvergoeding. Er wordt van het ziekenhuis ook een tijdsinvestering verwacht voor de interviews en focusgroepen.

Ondersteuningsconsulenten

Een ondersteuningsconsulent is één vast aanspreekpunt voor de patiënt met kanker en/of naaste voor begeleiding en ondersteuning tijdens zijn/haar ziekte. Hij/zij kan de patiënt vroegtijdig informatie en zelfmanagementtools aanreiken en indien nodig de patiënt doorverwijzen naar (regionale) nazorg.

Een ondersteuningsconsulent bespreekt met de patiënt en zijn naaste(n) wat het betekent om te leven met kanker. In het gesprek gaat het over alle niet-medische zaken: de gevolgen van de ziekte en de behandeling daarvan voor het dagelijks leven en het functioneren van de patiënt en zijn naaste(n). Allerlei onderwerpen kunnen op tafel komen:

Voeding & Spijsvertering | Veranderingen in/aan het lichaam | Een goed afscheid | Gedachten & Emoties | Zingeving | Relaties & Omgeving | Kinderen | Actief leven | Voorzieningen & Regelgeving | Energie & Bewegen

Het is onze ambitie om de ondersteuningsconsulent in elk ziekenhuis in Nederland aan te bieden. Wij hebben contact met 22 ziekenhuizen (inclusief de pilots), waar een QuickScan loopt of in de planning staat. In de volgende ziekenhuizen zijn ondersteuningsconsulenten werkzaam:

Antoni van Leeuwenhoek – Centrum voor Kwaliteit van Leven

Erasmus MC Kanker Instituut – PATIO (patiëntinformatiecentrum)

Erasmus MC Kanker Instituut – Hematologie, stamceltransplantatie

Isala Zwolle – Intermezzo, nazorgcentrum

Amsterdam UMC – Locatie VUmc, hematologie

Haaglanden Medisch Centrum – Hoofd-halskanker

Zaans Medisch Centrum – Alle oncologieverpleegkundigen dagbehandeling

St. Jansdal – Screeningsconsulent oncologische nazorg

Bravis Roosendaal – Life coaches oncologisch centrum

OOK Centrum Rotterdam – Steunpunt waar ondersteuningsconsulenten werkzaam zijn

Nee, de inzet van de ondersteuningsconsulent wordt voor de patiënt vergoed vanuit de basisverzekering.

Het doel van de training en intervisie is om de deskundigheid van de ondersteuningsconsulent te bevorderen en aan te vullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast staat centraal dat de ondersteuningsconsulenten leren van en met elkaar. De intervisie bijeenkomsten worden uitgebreid met nieuwe ondersteuningsconsulenten vanuit andere ziekenhuizen.

Vragen of vrijblijvend advies?
Neem contact met ons op