Proef voor vergoeding psychosociale zorg voor (ex -)kankerpatiënten met aanpassingsstoornis

Klachtenbehandeling moet terug in basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 maart a.s. start een proef voor (ex-)kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Uit onderzoek van Kantar Public (2016) in opdracht van KWF blijkt dat veel (ex-)kankerpatiënten nog jaren na de behandeling met klachten blijven rondlopen. Bij sommige mensen kan een zogeheten aanpassingsstoornis ontstaan. De passende psychologische zorg hiervoor is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dit is een onwenselijke situatie en daarom werkt een groot aantal partijen samen om hier verandering in te brengen. In de proef die nu start, wordt gekeken of de vergoeding terug kan komen in het basispakket. Zo krijgt iedereen die dat nodig heeft, de juiste zorg vergoed en is zorg toegankelijk.

Aanpassingsstoornis tussen wal en schip

86% van de mensen die wordt of is behandeld voor kanker ervaart klachten. Zelfs jaren later kan dat gebeuren. Emoties zoals angst, onzekerheid en somberheid, vermoeidheid en impact op de relatie komen het meest voor. Veel (ex-)kankerpatiënten zijn in staat zich lichamelijk en emotioneel staande te houden en zich aan te passen aan de veranderingen die de ziekte tot gevolg heeft, maar niet iedereen. Wanneer dit niet goed lukt, kan een patiënt een zogeheten aanpassingsstoornis ontwikkelen. In 2012 is de aanpassingsstoornis uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald waardoor vergoeding verviel. Sindsdien valt een deel van de (ex-)kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis tussen wal en schip.

Wanneer een patiënt met een aanpassingsstoornis niet adequaat en tijdig wordt behandeld, ontstaat er een risico op verergering van de problemen. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Denk hierbij aan dagelijks functioneren, zoals uitvallen op het werk of in de relatiesfeer. Ook is dan uiteindelijk intensievere geestelijke gezondheidszorg nodig. Dit is niet in het belang van de patiënt en leidt tot onnodige en hoge kosten.  Wanneer een patiënt met een aanpassingsstoornis niet adequaat en tijdig wordt behandeld, ontstaat er een risico op verergering van de problemen. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Denk hierbij aan dagelijks functioneren, zoals uitvallen op het werk of in de relatiesfeer. Ook is dan uiteindelijk intensievere geestelijke gezondheidszorg nodig. Dit is niet in het belang van de patiënt en leidt tot onnodige en hoge kosten.

Op 7 juni 2016 heeft NFK daarom de petitie ‘Minder kopzorgen bij kanker‘ aangeboden aan de vaste commissie van VWS. De petitie richtte zich destijds op dit onderwerp: de vergoeding van psychosociale zorg bij kanker (de aanpassingsstoornis) en deze weer terug te krijgen in het basispakket. We zijn erg verheugd over het feit dat de pilot nu doorgang vindt.

Meedoen aan de pilot

Wanneer je klachten ervaart door een aanpassingsstoornis kun je naar de huisarts en/of medisch specialist gaan voor een verwijzing. Wanneer je deelneemt aan de pilot word je zorg in het kader van deze pilot vergoed.

Lees meer informatie over deze pilot in onderstaand document, hierin staan ook de voorwaarden voor deelname:

Effect, omvang en kosteneffectiviteit

De tweejarige proef moet antwoord geven op een aantal vragen:
  • Wat is het effect van psychologische zorg op het welzijn van (ex-)kankerpatiënten?
  • Hoe groot is de groep (ex-)kankerpatiënten die in aanmerking komt voor een psychosociale behandeling?
  • Is vroegtijdig signaleren en behandelen van (ex-)kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis kosteneffectief?

De proef wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding, en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg. Dit is een samenwerkingsverband van KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, KNGF-NVFL, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie en PAZ/LVMP.

Het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg zet zich al jaren in voor goede toegankelijkheid van passende psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten.
Wil je meer weten over hoe Stichting OOK jou kan ondersteunen bij jouw klachten als (ex-)kankerpatiënt? Lees dan verder op onze website.

Diagnose ‘kanker’ in 2017 circa 110.000 keer gesteld in Nederland

Utrecht, 2 februari 2018 – In 2017 zijn er in Nederland circa 110.000 nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd. Dat blijkt uit nieuwe incidentiecijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een databank die wordt onderhouden door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Kanker aan de spijsverteringsorganen (vooral dikkedarmkanker) was vorig jaar de meest voorkomende kanker. Dit heeft vooral te maken met toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek nam de incidentie van darmkanker toe, maar die incidentie lijkt nu weer te dalen. Een andere opvallende vaststelling is dat de incidentie van longkanker bij vrouwen zich lijkt te stabiliseren.

Het aantal nieuwe gevallen van kanker (incidentie) kwam in 2017 uit op in totaal 110.000, een stijging van circa 1% ten opzichte van een jaar eerder. De incidentie van kanker in Nederland neemt dus nog steeds toe. Vergrijzing is een belangrijke oorzaak. De incidentie bij mannen was hoger (circa 57.000) dan bij vrouwen (circa 53.000).
Van de totale incidentie van kanker was in 2017 meer dan de helft (52%) afkomstig van mannen en 48% van vrouwen. Dit beeld, een hogere incidentie van kanker bij mannen, zien we al meer dan 25 jaar. Hierbij daalde het aandeel van mannen de afgelopen decennia enigszins (in 1989 was het aandeel van mannen 53,5%) en steeg dat van vrouwen iets.

Aandeel vormen van kanker

Kanker aan de spijsverteringsorganen (vooral dikkedarmkanker) was in 2017 de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland met ruim 23.000 nieuwe gevallen (21% van de totale incidentie), gevolgd door kanker aan de mannelijke geslachtsorganen (ruim 17.000, 16%), huidkanker (16.000; 15%) en borstkanker (15.000; 13,5% van de totale incidentie aan kanker in Nederland). Wanneer ingezoomd wordt op de incidentie bij mannen en vrouwen, dan blijkt dat bij mannen
prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker was met een aandeel van 20,5%. Bij vrouwen was dit borstkanker met een aandeel van 28%.

Dikkedarmkanker

Bij dikkedarmkanker is een opvallende trend zichtbaar. Gegevens uit de NKR laten een duidelijk hogere incidentie zien in 2014 tot en met 2016, zowel bij mannen als bij vrouwen. In 2017 daalt de incidentie weer tot het niveau dat past bij de trend van voor 2014. Deze duidelijke stijging heeft te maken met de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in januari 2014.

Longkanker

Een andere opvallende (positieve) ontwikkeling is dat de incidentie van longkanker bij vrouwen, na een jarenlange sterke

 

 

toename, zich vanaf 2015 lijkt te stabiliseren. In 2017 kwam de incidentie van longkanker bij vrouwen uit op ruim 5.500 en bij mannen op 7.000. In 1989 was de incidentie van longkanker bij vrouwen nog aanzienlijk lager met circa 1.300 nieuwe gevallen per jaar en bij mannen met 7.150 gevallen ongeveer gelijk aan het aantal van 2017. De sterke toename van longkanker bij vrouwen wordt vooral toegeschreven aan een sterke stijging van het aantal vrouwen dat is gaan roken onder invloed van de emancipatiebeweging eind jaren ’60 en begin jaren ’70. Die vrouwen melden zich nu steeds vaker bij de longarts met klachten. De laatste cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie lijken er op te duiden dat de piek voorbij is, maar dat de incidentie en het aantal sterfgevallen door longkanker (meer dan 10.000 per jaar) nog steeds erg hoog zijn.

Over de NKR

Sinds 1989 beschikt Nederland over een landelijk dekkende databank met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker. De database wordt gebruikt voor wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. Gegevens uit de NKR zijn ook beschikbaar voor het evalueren van bevolkingsonderzoeken, oncologische richtlijnen en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid. IKNL beheert de database. De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op www.cijfersoverkanker.nl.

Wereldkankerdag

Dit persbericht sluit aan bij Wereldkankerdag. Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.
Een dag die officieel gemarkeerd is om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen. https://wereldkankerdag.nl

4 februari Wereldkankerdag

Kanker zet je wereld op z’n kop. Wat heb jij nodig?

Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z’n kop. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen en te behandelen. Daarnaast kun je op vele plekken terecht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding. Op Wereldkankerdag slaan al deze organisaties de handen ineen om aandacht te vragen voor de impact van kanker.

Ben jij ziek (geweest), heeft iemand in je omgeving kanker (gehad) of heb je een dierbare aan kanker verloren? Weet dan dat er een breed aanbod aan zorg, ondersteuning en begeleiding beschikbaar is. Wat heb jij nodig?

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In de periode rondom Wereldkankerdag presenteren organisaties die zich bezighouden met preventie, vroegdiagnostiek, behandeling en psychosociale zorg zich gezamenlijk op de website www.wereldkankerdag.nl. Zo willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

Het thema van dit jaar is ‘Kanker zet je wereld op z’n kop. Wat heb jij nodig?’ Wat heb jij nodig om (beter) om te gaan met alle gevoelens, gedachten en vragen? Laat van je horen via sociale media of stel al je vragen aan het expertteam op 4/2. Of bezoek een van de vele evenementen die op en rondom Wereldkankerdag worden georganiseerd. Kijk voor een overzicht op www.wereldkankerdag.nl.

Werkvloer scoort onvoldoende voor begrip ex-kankerpatiënten

NFK start bewustwordingscampagne na onderzoek naar de ‘late gevolgen’ van kanker

Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega’s hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad. Volgens ex-kankerpatiënten die na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten wordt er te weinig rekening met hen gehouden op werkvloer. Daarom geven ze hun werkgevers en collega’s een rapportcijfer 5,4.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3600 ex-kankerpatiënten. Daarom is NFK in samenwerking met haar lidorganisaties een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren voor de late gevolgen van de ziekte. Deze is gericht op zowel werkgevers als werknemers.

Hiervoor is onder andere de nieuwe website Kankerenwerk.nl gelanceerd. Daarop vinden werknemers, zzp’ers en werkgevers allerlei informatie, handvatten, tips en tools. Bovendien informeren ze over rechten en plichten, werkhervatting en re-integratie na kanker én tijdens de late gevolgen van de ziekte.

Lees meer over dit onderwerp:

Kamp je zelf met deze problemen op de werkvloer of met andere uitdagingen en zoek je hier ondersteuning of hulp bij? Neem dan eens contact met ons op.

Ministerie roept 18-jarigen op om stamceldonor te worden

Zo’n 190.000 jongeren die vorig jaar achttien jaar zijn geworden worden vanaf zaterdag door het ministerie van Volksgezondheid opgeroepen om stamceldonor te worden. Dat meldt het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren Matchis woensdag.

Betere stamcellen van jonge donoren

Uit onderzoek blijkt dat stamcellen van jonge donoren beter aanslaan bij patiënten. Er overlijden helaas nog steeds mensen omdat er geen geschikte donor wordt gevonden. De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen van donoren van stamcellen in Nederland echter wel fors gestegen. Begin 2015 waren er ongeveer 54.000 mensen als stamceldonor geregistreerd.

Matchis regelt dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Heb je meer vragen hierover en zou je graag iemand persoonlijk willen spreken? Neem dan eens contact op met ons.

Foto: Getty Images

Tweederde ex-kankerpatiënten heeft nog steeds klachten

Landelijk onderzoek NFK toont aan: veel late gevolgen van kanker

UTRECHT – Twee op de drie Nederlanders die kanker hebben gehad hebben jaren later nog steeds lichamelijke en psychische klachten. Zeven op de tien mensen hebben last van vermoeidheid, meer dan de helft ervaart een mindere conditie en 44 procent van de patiënten heeft seksuele problemen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) naar de zogeheten late gevolgen van kanker. Hiervoor hebben ruim 3600 (ex-) kankerpatiënten van gemiddeld zestig jaar een vragenlijst ingevuld. Met de resultaten wil de NFK aandacht vragen voor dit verborgen probleem. “Het gaat erom dat mensen zich ervan bewust zijn wat de gevolgen van kanker kunnen zijn en dat je jaren nadat je kanker hebt gehad er nog steeds last van kunt hebben”, zegt directeur-bestuurder Arja Broenland.

110.000 Nederlanders met kanker

Het afgelopen jaar kregen bijna 110.000 Nederlanders kanker. Ruim de helft van hen geneest of wordt een chronisch patiënt. Veel mensen krijgen jaren na hun behandeling toch nog klachten. Ruim zes op de tien ondervraagden ervaart hierdoor beperkingen in hun werk of opleiding en bij hun sport of hobby. De helft van de mensen heeft door de late gevolgen ook problemen in hun relatie en sociale contacten en 44 procent binnen hun familie of gezin.

Top vijf klachten

De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, blijkt uit het onderzoek. Daar heeft 68 procent van de mensen last van. Andere klachten in de top vijf van meest voorkomende problemen zijn verminderde lichamelijke conditie (54 procent), seksuele problemen (44 procent), concentratieproblemen (40 procent) en geheugenproblemen (37 procent). Verder geven ondervraagden aan problemen te hebben met eten of lichaamsgewicht (27 procent) en last te hebben van onder meer zenuwpijn (25 procent), hormonale klachten (21 procent), depressieve gevoelens (19 procent) angstklachten (18 procent) en stress (14 procent).

Vrouwen ervaren vaker late gevolgen dan mannen, al hebben mannen vaker last van seksuele problemen. Hoewel kanker het meest voorkomt bij ouderen boven de 65 jaar, ervaren jongeren jaren na hun behandeling meer klachten dan ouderen, behalve op seksueel gebied.

Praten met anderen

Mensen gaan op verschillende manieren om met deze late gevolgen van kanker. De meesten praten erover met partner, familie of vrienden. Ruim de helft doet aan sport en lichaamsbeweging en/of probeert overbelasting te voorkomen door werk of activiteiten aan te passen. Ruim een op de vier mensen praat erover met hun arts of andere zorgverlener, zo laat het onderzoek zien. Broenland: “Er zijn genoeg handvatten waarmee mensen aan de slag kunnen gaan. Wij proberen die met onze campagne aan te reiken.”

Lees de volledige onderzoeksresultaten hier

Kamp je zelf met klachten als gevolg van kanker en zoek je hier hulp en ondersteuning bij? De missie van Stichting OOK is om (ex-)kankerpatiënten de juiste ondersteuning te bieden op het juiste moment. Lees er hier meer over.

Hoe ervaren patiënten ondersteuning bij kanker?

Resultaten QuickScans van 14 ziekenhuizen

November 2017- Tijdens de V&VN Oncologiedagen van vorige week hebben wij de resultaten van QuickScans van veertien ziekenhuizen gepresenteerd in een poster. De belangrijkste conclusies uit deze onderzoeken zijn o.a dat op alle thema’s de patiënten met kanker klachten en problemen ervaren als gevolg van de ziekte, dat de patiënten wel informatie ontvangen, maar niet op het juiste moment en niet over de thema’s waar zij klachten ervaren. De informatie over ondersteuning wordt niet op maat aangeboden. Verder worden de patiënten niet structureel en op meerdere momenten gescreend op niet-medische ondersteuningsbehoefte en worden patiënten nauwelijks verwezen naar ondersteunende zorg buiten het ziekenhuis.

Download hier de poster

Hoe is de ondersteuning bij kanker geregeld in jouw ziekenhuis? Wil je als zorgprofessional meer informatie over de werkwijze van een QuickScan? Neem dan contact op met Anne-Marie Bart of Rik van Bemmel via het contactformulier (onderwerp QuickScan).

Stichting OOK verleent zorg op maat

Sjaak Bloem (Nyenrode Business Universiteit) heeft het SBG-model ontwikkelt waarmee op een eenvoudige manier richting wordt gegeven aan het type ondersteuning dat mensen nodig hebben, aanvullend op de medische behandelingen. Ook Stichting OOK is aan het onderzoeken hoe dit model verder geïmplementeerd kan worden om betere ondersteuning te bieden. Hij vertelt hier meer over in onderstaande column:

Veel mensen zijn een ‘relatief klein deel’ van hun tijd in het ziekenhuis om behandeld te worden voor hun ziekte. Denk bijvoorbeeld aan een chemokuur die iedere drie weken wordt toegediend. Een aantal vragen kunnen we ons daarbij stellen, bijvoorbeeld: ‘Hebben we voldoende inzichten – tussen de behandelingen door – wat de wensen en behoeften zijn van deze mensen in hun thuissituatie?’, ‘Hoe kunnen wij ze het beste ondersteunen?’ of ‘Wat voor concrete praktische hulp en zorgprogramma’s hebben zij nodig?’

Ondersteuningsconsulenten

Stichting OOK brengt de behoefte aan zorg van mensen met kanker op een gestructureerde wijze in kaart. Het betreft die zorg die nodig is om de geboden medische behandelingen te ondersteunen – veelal zorg buiten het ziekenhuis en dus in de eigen leefomgeving van de patiënt. Gesprekken worden gevoerd door ondersteuningsconsulenten in het ziekenhuis, dit in volledige samenwerking met de zorgprofessionals uit het ziekenhuis. Op deze manier leveren zij een cruciaal ‘onderdeel’ in de zorg rondom kanker en vormen zij een belangrijke schakel in het zorgtraject.

SBG model

Vanuit mijn leerstoel (Nyenrode Business Universiteit) hebben we een model ontwikkeld (SBG-model) om op een eenvoudige manier richting te geven aan het type ondersteuning wat mensen behoeven (complementair aan hun medische behandeling). De gezondheidsbeleving van individuen (en haar determinanten) is daarbij leidend. Op basis van de scores op 6 vragen (gerelateerd aan de acceptatie en ervaren controle van de gezondheidstoestand van een individu) wordt de richting bepaald wie welke vorm van informatie en/of ondersteuning nodig heeft.

Zorg op maat!

Deze wijze van denken komt zeer overeen hoe Stichting OOK zorg verleent aan mensen met kanker. Stichting OOK is momenteel aan het onderzoeken hoe zij het model kunnen integreren in de gesprekken die de ondersteuningsconsulenten voeren met patiënten. Enerzijds om nog meer de zorg gerichter in te kunnen zetten. Anderzijds om de effecten van de verleende zorg te kunnen vaststellen op een (administratief) zeer eenvoudige manier. Stichting OOK blijft zichzelf en haar dienstverlening continu verbeteren door open te staan voor nieuwe initiatieven en werkwijzen. Zorg op maat!

Sjaak Bloem (PhD)
Chair: Health care consumers & experienced health
Nyenrode Business Universiteit
Breukelen

Start pilot spreekuur

Remco Albers is verpleegkundig specialist Oncologie en Hematologie. Remco is onlangs gestart met het spreekuur nazorg voor oncologische patiënten in het OOK Centrum Rotterdam.

Je werkt in het Maasstad Ziekenhuis. Kun je omschrijven wat je werkzaamheden zijn?

‘Ik verleen onder andere de nazorg voor mensen met kanker. Ofwel de follow-up van een behandeltraject.’

Er komt nu een spreekuur Nazorg in het OOK Centrum. Wat is dat voor spreekuur?

‘Tijdens de follow-up fase voor patiënten met kanker wordt vaak jarenlang routinematig controleonderzoeken gedaan. Het gaat dan om de opsporing van lokale terugkeer van de ziekte, uitzaaiingen op afstand en ook tweede primaire tumoren, voordat er klachten zijn. Het idee hierachter is dat bij vroege opsporing de behandelkansen en resultaten beter zijn en er een grotere overlevingskans is. Er is veel aandacht voor de diagnose en behandeling. Met de komst van het “Nazorg spreekuur” wordt daarnaast ook aandacht besteed aan psychosociale en maatschappelijke vraagstukken. De vraag ‘hoe gaat het nu met u?’ staat daarin centraal. Daarbij gaat het om de eerste screening en laagdrempelig doorverwijzen naar psychosociale zorg. Dit kan bijvoorbeeld naar de ondersteuningsconsulent die tevens ook in het OOK Centrum zit.’

Voor wie is het spreekuur?

‘Het spreekuur is er voor alle oncologische patiënten van het Maasstad Ziekenhuis die chemotherapie, immunotherapie of hormonale therapie hebben gehad. Mogelijk zal dit in de toekomst uitgebreid gaan worden voor andere patiënten.’

Wanneer vindt het spreekuur plaats en hoe kunnen mensen hier gebruik van maken?

‘Donderdagmiddag vanaf 13.00 uur kunnen mensen terecht op het spreekuur. De afspraak wordt gepland in het ziekenhuis wanneer men wordt doorverwezen door de medisch specialist of verpleegkundig specialist. Het is afhankelijk van de onderzoeken in hoeverre de afspraak in het OOK Centrum is. Dit wordt per patiënt beoordeeld en besproken.’

Waarom vindt het spreekuur in het OOK Centrum Rotterdam plaats?

‘Omdat we het belangrijk vinden dat mensen die ziek zijn geweest, zo min mogelijk geconfronteerd worden met mensen die nog wel ziek zijn. We willen de nazorg uit het ziekenhuis halen en een meer huiselijke sfeer brengen. Het OOK Centrum is daarbij ideaal, omdat het vlakbij het Maasstad Ziekenhuis ligt. Daarnaast is eventuele doorverwijzing naar de ondersteuningsconsulent in het OOK Centrum net zo gemakkelijk.’

Het OOK Centrum Rotterdam bevindt zich bij ingang 3 op de Zorgboulevard, Maasstadweg 90 in Rotterdam.

Doneer je ervaring!

Oproep aan alle (ex-)kankerpatiënten in Nederland

Hoe ga jij om met de gevolgen van (de behandeling van) kanker? Vanaf dinsdag 17 oktober tot en met 31 oktober stellen we weer een nieuwe vraag via Doneerjeervaring.nl. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en haar kankerpatiëntenorganisaties, vragen alle (ex-)kankerpatiënten in Nederland om 5 minuten de tijd te nemen en anoniem de vragenlijst ‘Late gevolgen van kanker’ in te vullen. Met deze vragenlijst willen we meer zicht krijgen op de ‘late gevolgen’ van (de behandeling van) kanker:

–          Hoe gaan mensen om met deze ‘late gevolgen’?

–          Hoe reageert de naaste omgeving?

–          En waar heb je als (ex-)kankerpatiënt behoefte aan?

We vragen je om, in samenwerking met al onze kankerpatiëntenorganisaties, jouw ervaring te delen. Want vaak heb je na de behandeling nog last van klachten, daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan vermoeidheid, concentratieproblemen, seksuele problemen, angst voor terugkeer van kanker, depressie of je werk niet goed kunnen uitvoeren. Dit noemen we de lange termijn gevolgen van kankerbehandelingen. We willen graag weten of jouw leven ook veranderd is nadat je kanker hebt gekregen en hoe je daarmee omgaat. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er (nog) betere hulp, meer bewustwording en/of begeleiding komt voor mensen zoals jij.

Doe mee aan de vragenlijst en word, net als Maarten van der Weijden, lid van Doneerjeervaring.nl. Je krijgt dan automatisch mail wanneer er weer een nieuwe vragenlijst klaar staat (zo’n 4 keer per jaar). Zo help je mee aan een betere kwaliteit van leven en zorg voor (ex-)kankerpatiënten. Naasten en zorgprofessionals worden ook uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

Laat ons weten wat jouw ervaringen zijn en vul anoniem de vragenlijst ‘Late gevolgen van kanker’in. Ook als het al jaren geleden is, dat je de diagnose kanker kreeg.

Invullen duurt ongeveer 5 minuten.

De uitkomst geeft richting aan een actie van de NFK en haar kankerpatiëntenorganisaties om zo meer aandacht te vragen voor de ‘late gevolgen’ van (de behandeling van) kanker.